All Menu
UNIVERSAL SALES FORCE & CRM
KEY ADVANTAGES
ผู้ติดต่อ
ทำให้บริษัทรู้จักผู้ติดต่อทุกคนทางธุรกิจ และพฤติกรรม เพื่อสร้างการขายแบบ Counselling Sales
เชื่อมโยง
เก็บสถิติเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อทางธุรกิจ เพื่อแนะนำเครือข่าย และConnection ในการปิดการขาย
คู่แข่ง
วิเคราะห์คู่แข่งขันทางธุรกิจ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการขาย
การขาย
สร้างทีมงานขายแบบเชิงรุก มอบหมาย ติดตาม และประเมินความเสี่ยงทางด้านการขาย
UNIVERSAL SALES FORCE
เชื่อมโยงข้อมูลโอกาสทางการขาย และผู้เกี่ยวข้องแบบไม่มีที่สิ้นสุด
เพื่อสร้าง BIG DATA ของ SALES FORCE
เพื่อการบริหารการติดตามการขายที่มีประสิทธิภาพ
MAIN FEATURES
เมื่อ Sale คนเก่าลาออก Sale ใหม่เข้ามา ก็รู้จักลูกค้าได้ทันทีจากตัวเก็บ ประวัติพฤติกรรมของลูกค้าที่เป็นรายบุคคล
ตัวอย่างระบบงาน เวลาเปิดใบขายขึ้นมา จะทำให้ทราบเลยว่า ใบขายนี้ มี Contact ใครบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องมีคู่แข่งเป็นใครและเวลาที่ Sale ไปขาย ของ จะสามารถบันทึก โอกาสทางการขายเข้ามาได้ โดยมีรายละเอียดการจัด เก็บ ทำให้ข้อมูลของผู้ติดต่อเกิดความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆ